Mitä kuluttajansuojalaki virhevastuu ?

Kuluttajansuojalaki (CPA) tarjoaa Suomessa kuluttajille suojaa kaupallisissa liiketoimissa yritysten kanssa. Lain mukaan elinkeinonharjoittaja on vastuussa kuluttajalle myydyn tuotteen virheistä. Tämä vastuu koskee kaikkia tuotteita, olivatpa ne uusia tai käytettyjä.

Virhevastuu tarkoittaa sitä, että elinkeinonharjoittaja on vastuussa tuotteessa myyntihetkellä olleista virheistä. Vika voi olla tuotteen ominaisuuksissa, toiminnallisuudessa tai käytettävyydessä. Jos tuotteessa on virhe, kuluttajalla on oikeus tehdä reklamaatio yritykselle ja vaatia, että virhe korjataan tai tuote vaihdetaan uuteen.

CPA antaa kuluttajalle myös oikeuden peruuttaa ostoksen, jos virhe on merkittävä. Merkittävä vika on sellainen, joka estää tuotteen käytön tai alentaa merkittävästi sen arvoa. Jos vika ei ole merkittävä, mutta vaikuttaa kuitenkin tuotteen arvoon tai käytettävyyteen, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta.

Jos yritys ei hyväksy virhevastuuta tai kieltäytyy korjaamasta virhettä, kuluttajalla on oikeus hakea apua kuluttajaneuvonnasta tai tarvittaessa viedä asia kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimeen.

Mitä on vastuu kuluttajaoikeudessa?

Kuluttajavastuu on sopimusvelvoitteita, jotka asettavat kuluttajan vastuuseen siitä, ettei hän toimi huolimattomasti käyttäessään tuotetta tai palvelua.

Mihin tuottamukseen ankara vastuu perustuu?

Tiukka vastuu: Vastuu tuottamuksesta riippumatta. Ankaraa vastuuta sovelletaan vastaajiin, joiden toiminta on poikkeuksellisen vaarallista ja/tai joihin liittyy vaarallisia eläimiä, sekä vastaajiin, joiden tuotteet ovat viallisia.

Onko ankara vastuu tuottamuksesta riippumatonta?

Poikkeus koskee ”ankaran vastuun vahingonkorvaustapauksia”. Tiukka vastuu tarkoittaa vastuuta ilman tuottamusta. Tarvittaessa vastaaja on vastuussa vahingosta, jonka hänen tekonsa ovat aiheuttaneet, vaikka vastaaja ei ehkä olisi syyllistynyt lainkaan väärinkäytöksiin.

Mitä kahta vastuutyyppiä oikeudessa on?

Vaikka eri osavaltioissa ja maissa on erilaisia lakeja, jotka liittyvät oikeudellisen vastuun täytäntöönpanoon, tuotevastuuseen sovelletaan tyypillisesti kahta oikeudellista teoriaa: huolimattomuutta ja virheellisten tuotteiden ankaraa vastuuta.

Mitä on ankara vastuu vs. tuottamusvastuu?

Vastaaja, johon sovelletaan ankaraa vastuuta, joutuu maksamaan vahingonkorvauksia riippumatta siitä, onko hän täyttänyt vai jättänyt täyttämättä sovellettavan käyttäytymisstandardin. Vaatimuksena on vain vahinkoa aiheuttava toiminta. Sitä vastoin tuottamukseen perustuva vastuu perustuu jonkinlaiseen virheeseen.

Milloin Kuluttajansuojalaki ei päde?

Kuluttajansuojalainsäädäntö on luotu suojelemaan kuluttajia vilpillisiltä liiketoimintatavoilta, viallisilta tuotteilta sekä vaarallisilta tavaroilta ja palveluilta. Niillä on tärkeä rooli luotettavassa markkinataloudessa, sillä ne auttavat pitämään myyjät rehellisinä, jolloin ei ole vaaraa ikävistä yllätyksistä.

Onko Virhevastuulla ylärajaa?

Sopimukseen sisältyvä vastuunrajoituslauseke rajoittaa rahamäärää tai vahingonkorvausta, jonka toinen osapuoli voi periä toiselta osapuolelta sopimusrikkomusten tai suorituksen laiminlyöntien vuoksi. Toisin sanoen lausekkeella voidaan asettaa yläraja vahingonkorvausten määrälle, jonka organisaatio joutuu tietyissä olosuhteissa maksamaan.

Mitä tarkoitetaan Virhevastuulla?

Rakennusvirhe syntyy, kun rakennushankkeen osa tai kokonaisuus ei täytä sopimuksessa sovittuja ehtoja. Pohjimmiltaan vastuu rakennussopimusten virheistä syntyy, kun hanke ei toimi niin kuin sen pitäisi tai näytä siltä, mitä ostaja odotti.

Mitä tarkoittaa Virhevastuu kuluttajan ja yrityksen välisessä kaupankäynnissä?

Tuotevastuu on oppi, joka antaa kantajille kanneperusteen, jos he kohtaavat viallisen kulutustavaran. Tämä oppi voi kuulua huolimattomuuden piiriin, mutta yleensä se liittyy ankaraan vastuuseen, mikä tarkoittaa, että vastaaja voidaan saattaa vastuuseen tahallisuudesta tai tietoisuudesta riippumatta.