Mikä on artikkeli? rakenne, esimerkki

Artikkeli tai teos on painetussa tai sähköisessä muodossa julkaistu kirjallinen teos. Se voi olla tarkoitettu uutisten, tutkimustulosten, akateemisen analyysin tai keskustelun levittämiseen.

Artikkelissa esitetään yleensä idea, tutkimus tai analyysi, uutinen tai mielipide tietystä aiheesta. Artikkelit ovat yleensä kirjoittaneet tutkijat, toimittajat, tutkijat tai tietyn alan tai tieteenalan asiantuntijat.

Artikkelit rakentuvat tyypillisesti johdannon, pääosan ja päätelmän tai yhteenvedon ympärille. Ne sisältävät usein lainauksia, jotka viittaavat muihin relevantteihin teoksiin, tutkimuksiin tai tietoihin.

Artikkelit voidaan kirjoittaa akateemisiin, ammattimaisiin tai suosittuihin julkaisuihin, ja ne voivat vaihdella pituudeltaan ja sävyltään riippuen aiotusta yleisöstä ja tarkoituksesta. Ne ovat tärkeä väline tiedon jakamiseen ja edistävät jatkuvaa keskustelua tietyllä alalla tai aihealueella.

artikkeli rakenne

Artikkelin rakenne voi vaihdella jonkin verran riippuen aiheesta, kohdeyleisöstä ja julkaisusta, jossa se esiintyy. Useimmat artikkelit noudattavat kuitenkin yleensä perusrakennetta, joka sisältää yleensä seuraavat elementit:

Otsikko: Artikkelin otsikko esittelee lukijan aiheeseen ja antaa käsityksen artikkelin aiheesta.

Johdanto: Johdanto tarjoaa kontekstin, taustatietoja ja hahmotellaan artikkelin päätarkoitusta tai aihetta. Siellä kirjoittajat esittelevät aiheensa ja vahvistavat aiheen tärkeyden tai merkityksen.

Teksti: Artikkelin runko käsittää suurimman osan sisällöstä, ja siellä kirjoittaja rakentaa pääteesensä tai argumenttinsa. Se sisältää usein todisteita, esimerkkejä, tutkimusta tai dataa, ja se voidaan jakaa alaosiin tai kappaleisiin luettavuuden vuoksi.

Johtopäätös: Johtopäätös sisältää yhteenvedon artikkelissa käsitellyistä pääkohdista, toistaa pääteeseesi tai -argumentin ja voi tarjota suosituksia tai ehdotuksia aiheeseen liittyvää lisätutkimusta varten.

Viitteet: Tämä osio sisältää luettelon artikkelissa mainituista lähteistä, jolloin lukija voi tutkia aihetta tarkemmin.

Erityyppiset artikkelit voivat sisältää lisäelementtejä, kuten kirjallisuuskatsauksia, metodologisia osia tai tiivistelmiä, ja niissä voidaan käyttää eri kieltä ja sävyä kohdeyleisön ja tarkoituksen mukaan.

esimerkki artikkeli

Otsikko: Sosiaalisen median vaikutus mielenterveyteen

Johdanto: Sosiaalisesta mediasta on tullut olennainen osa modernia yhteiskuntaa, ja miljoonat ihmiset käyttävät Facebookin, Twitterin ja Instagramin kaltaisia sivustoja yhteydenpitoon, tiedon jakamiseen ja mielipiteensä ilmaisemiseen. Kuitenkin on olemassa kasvava huoli sosiaalisen median vaikutuksista mielenterveyteen, ja tutkimukset viittaavat siihen, että näiden alustojen runsas käyttö voi liittyä negatiivisiin seurauksiin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja eristäytymisen tunteisiin.

Body: Tässä artikkelissa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin sosiaalisen median vaikutusta mielenterveyteen viimeaikaisten tutkimusten ja asiantuntijalausuntojen pohjalta selvittääkseen tapoja, joilla sosiaalisen median käyttö voi vaikuttaa yksilön hyvinvointiin. Siinä käsitellään sosiaaliseen mediaan liittyviä mahdollisia riskejä, kuten häirintää, kiusaamista ja altistumista haitalliselle sisällölle, sekä tarkastellaan sosiaalisen median käytön suhdetta ongelmiin, kuten unihäiriöihin ja pakkokäyttäytymiseen. Se pohtii myös sosiaalisen median mahdollisia etuja, kuten sosiaalista tukea ja verkkoyhteisöjä, ja tutkii tapoja, joilla ihmiset voivat käyttää sosiaalista mediaa terveellisemmin ja positiivisemmin.

Johtopäätös: Vaikka sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä osa nykyajan elämää, on tärkeää ymmärtää sen käyttöön liittyvät mahdolliset riskit ja hyödyt, erityisesti mitä tulee mielenterveyteen. Tulevaisuuden tutkimusta tarvitaan ymmärtääksemme paremmin sosiaalisen median ja mielenterveyden suhdetta, mutta sillä välin on selvää, että ihmiset voivat ryhtyä toimiin käyttääkseen näitä alustoja tavalla, joka edistää hyvinvointia ja minimoi mahdolliset haitat.

Viitteet:

Twenge, J.M. (2019). Sosiaalisen median käyttö ja mielenterveys: arvostelu. Sosiaalisen median käyttö ja mielenterveys (s. 13-46). akateeminen lehdistö.
Vannucci, A., Flannery, KM ja Ohhannesian, CM (2017). Sosiaalisen median käyttö ja ahdistus nousevilla aikuisilla. Journal of Affective Disorders, 207, 163-166.
Burke, M. ja Kraut, RE (2016). Facebookin käytön ja hyvinvoinnin suhde riippuu viestinnän tyypistä ja siteen vahvuudesta. Journal of Computer-Mediated Communication, 21(4), 265-281.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on artikkeli

Mistä artikkeli kertoo?

ei-fiktiivinen proosa sävellys, joka yleensä muodostaa itsenäisen osan julkaisua (kuten aikakauslehteä), kirjoitti artikkelin sanomalehteen. e. : asiakirja, jossa esitetään sopimuksen ehdot

Mikä on lehden artikkeli?

Uutisartikkeli käsittelee ajankohtaisia tai viimeaikaisia uutisia, jotka ovat joko yleistä kiinnostavaa (eli päivälehdet) tai tiettyä aihetta (esim. poliittiset tai kaupalliset uutislehdet, klubien uutiskirjeet tai teknologiauutissivustot). Uutisartikkeli voi sisältää tapahtuman silminnäkijöiden kertomuksia.

Mikä on lehden artikkelin nimi?

”Ajoittainen” artikkeli on:
Artikkeli aikakaus-, aikakaus- tai sanomalehdestä. Julkaistu säännöllisesti (päivittäin, viikoittain, kuukausittain jne.)

Missä on artikkeli lehdessä?

Asettelu ja järjestely: Sanomalehdet järjestävät artikkelit sivulla sarakkeiksi. Pääartikkelit alkavat sanomalehtien eri osioiden etusivuilta ja jatkuvat syvemmälle lehdessä. Tärkeimmät uutistapahtumat näkyvät yleensä lehden ensimmäisen osan etusivulla.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.