Mikä on essee? Rakenne, esimerkki, aiheita

Essee on ”lyhyt muodollinen kirjoitus, joka käsittelee yhtä aihetta” (”Essee”, 2001). Se kirjoitetaan tyypillisesti lukijan vakuuttamiseksi valikoitujen tutkimustulosten avulla (”Essee”, 1997). Yleensä akateemisessa esseessä on kolme osaa:

 • Johdanto, joka antaa lukijalle käsityksen siitä, mitä hän on aikeissa oppia, ja esittää väitteen väitelauseen muodossa.
 • Runko eli keskimmäinen osa, jossa esitetään todisteita, joiden avulla lukija todistetaan ja suostutellaan hyväksymään kirjoittajan tietty näkökulma.
 • loppupäätelmä, jossa tehdään yhteenveto esseen sisällöstä ja havainnoista.

essee rakenne

Esseen rakenne voi vaihdella esseetyypin ja tehtävänannon vaatimusten mukaan. Useimmat esseet noudattavat kuitenkin yleensä samanlaista rakennetta, johon kuuluu:

 • Johdanto: Johdannon tulisi herättää lukijan huomio ja antaa taustatietoa aiheesta. Sen tulisi myös sisältää väitelause, joka on esseen pääargumentti tai -kohta.
 • Kappaleet: Runkokappaleiden tulisi tarjota tukevia todisteita ja perusteluja väitelauseelle. Jokaisessa kappaleessa olisi keskityttävä yhteen kohtaan ja esitettävä konkreettisia esimerkkejä tai todisteita sen tueksi.
 • Vasta-argumentit: Esseetyypistä riippuen voi olla tarpeen käsitellä vasta-argumentteja tai vastakkaisia näkökantoja. Tämä voidaan tehdä pääkappaleiden sisällä tai erillisessä esseen osassa.
 • Johtopäätökset: Johtopäätöksessä on esitettävä yhteenveto esseen pääkohdista ja esitettävä väitelause uudella tavalla. Sen tulisi myös jättää lukijalle viimeinen ajatus tai kehotus toimintaan.
 • Viitteet tai teosviittaukset: Jos essee sisältää tutkimustietoa tai ulkopuolisia lähteitä, esseessä on oltava lähdeluettelo tai viittaussivu, jossa mainitaan käytetyt lähteet.

Yleisesti ottaen esseen rakenteen tulisi olla selkeä ja jäsennelty, ja jokaisen osion tulisi kulkea loogisesti toisesta seuraavaan. Esseen olisi myös oltava hyvin kirjoitettu ja siinä ei saisi olla kielioppi- ja välimerkkivirheitä.

essee esimerkki

Tässä on pohtiva essee esimerkki:

Otsikko: Otsikko: Kokemukseni vapaaehtoistyöstä asunnottomien turvakodissa: Kokemukseni vapaaehtoistyöstä asunnottomien turvakodissa

Johdanto:
Vapaaehtoistyö kodittomien turvakodissa oli yksi elämäni palkitsevimmista kokemuksista. Tässä pohdiskelevassa esseessä kerron henkilökohtaisesta kokemuksestani ja pohdin, miten se on vaikuttanut näkökulmaani asunnottomuuteen ja köyhyyteen.

Kappaleet:
Aluksi minua jännitti vapaaehtoistyö kodittomien turvakodissa. En ollut koskaan aiemmin ollut asunnottomuutta kokevien ihmisten läheisyydessä, enkä tiennyt, mitä odottaa. Kun kuitenkin aloin olla vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja kuulla heidän tarinoitaan, hermostuneisuuteni muuttui empatiaksi ja ymmärrykseksi. Tajusin, että asunnottomuus voi kohdata ketä tahansa ja että nämä ihmiset ansaitsevat ihmisarvoa, kunnioitusta ja tukea.

Vapaaehtoistyöni aikana autoin turvakodissa erilaisissa tehtävissä, aterioiden tarjoilusta asukkaiden auttamiseen työhakemusten tekemisessä. Minulla oli myös tilaisuus kuunnella heidän tarinoitaan ja tarjota tukea ja rohkaisua. Nämä vuorovaikutustilanteet olivat nöyryyttäviä ja muistuttivat minua ihmissuhteiden ja empatian merkityksestä.

Kun mietin kokemustani, ymmärrän, miten paljon se on vaikuttanut näkökulmaani köyhyyteen ja asunnottomuuteen. Luulin ennen, että asunnottomuus johtui laiskuudesta tai huonosta päätöksenteosta, mutta kokemukseni vapaaehtoistyöstä turvakodissa osoitti minulle, että tämä on kaukana totuudesta. Monet tapaamistani asukkaista olivat menettäneet työpaikkansa, sairastuneet tai joutuneet muihin olosuhteisiin, joihin he eivät voineet vaikuttaa ja jotka johtivat heidän asunnottomuuteensa. Tämä kokemus on opettanut minulle myötätunnon ja ymmärryksen merkityksen köyhyyttä ja asunnottomuutta koskevissa kysymyksissä.

Johtopäätökset:
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokemukseni vapaaehtoistyöstä asunnottomien turvakodissa on ollut mullistava. Se on opettanut minulle empatian, ymmärryksen ja ihmissuhteiden merkityksen. Se on myös kyseenalaistanut oletukseni köyhyydestä ja asunnottomuudesta ja innoittanut minua osallistumaan näiden kysymysten edistämiseen. Olen kiitollinen mahdollisuudesta saada tämä kokemus ja odotan innolla, että voin jatkossakin vaikuttaa myönteisesti yhteisööni.

esseen aiheita

Tässä on joitakin mahdollisia esseeaiheita:

 • Sosiaalisen median vaikutus ihmissuhteisiin.
 • Mielenterveystietoisuuden merkitys työpaikalla.
 • Teknologian rooli koulutuksessa ja sen vaikutukset oppimistuloksiin.
 • Etätyön haasteet ja hyödyt työntekijöille ja työnantajille.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset maailmanlaajuiseen elintarviketurvaan.
 • Kansalaisoikeusliikkeen historia ja vaikutukset Yhdysvalloissa.
 • Musiikin rooli kulttuurin ja yhteiskunnan muokkaajana.
 • Tekoälyn etiikka ja sen mahdolliset vaikutukset yhteiskuntaan.
 • Globalisaation vaikutukset kulttuuri-identiteettiin ja monimuotoisuuteen.
 • Sosiaalisen eriarvoisuuden vaikutus terveyteen.

Nämä aiheet ovat vain muutamia esimerkkejä, ja on olemassa lukemattomia muita aiheita, joista voit valita oman kiinnostuksesi ja tehtävän vaatimusten mukaan. Muista valita aihe, joka sekä kiinnostaa sinua että on merkityksellinen tehtävänannon kannalta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on essee

Mikä on esseen määritelmä?

Essee on ”lyhyt muodollinen kirjoitus … joka käsittelee yhtä aihetta” (”Essee”, 2001). Se kirjoitetaan tyypillisesti niin, että siinä yritetään vakuuttaa lukija valittujen tutkimusnäyttöjen avulla (”Essee”, 1997).

Miten kirjoitetaan essee?

Valmistelu: Päätä aiheesi, tee tutkimusta ja laadi esseen hahmotelma. Kirjoittaminen: Esittele argumenttisi johdannossa, kehitä sitä todisteiden avulla päärungossa ja kääri se yhteen johtopäätökseen. Tarkistaminen: Tarkista esseesi sisältö, järjestys, kielioppi, oikeinkirjoitus ja muotoilu.

Miksi sitä kutsutaan esseeksi?

Sana essee juontuu ranskan kielen infinitiivistä essayer, ”yrittää” tai ”yrittää”. Englannin kielessä essay tarkoitti aluksi ”koetta” tai ”yritystä”, ja tämä on edelleen vaihtoehtoinen merkitys.

Mikä tekee hyvän esseen?

Esseessä pitäisi olla yksi selkeä keskeinen ajatus. Jokaisessa kappaleessa pitäisi olla selkeä pääkohta tai otsikkolause. Jokaisen kappaleen tulisi tukea tai laajentaa esseen keskeistä ajatusta. Kunkin kappaleen idea tulisi selittää ja havainnollistaa esimerkkien, yksityiskohtien ja kuvausten avulla.

Mitkä ovat esseen osatekijät?

Näiden päämäärien saavuttamiseksi esseessä on oltava neljä elementtiä: sopiva sävy, selkeä teesi, johdonmukainen rakenne ja runsaasti asianmukaista näyttöä.

Kuinka monta lausetta on essee?

Esseet mitataan yleensä kappaleissa eikä lauseissa. Tyypillinen esseemuoto koostuu viidestä kappaleesta, ja kappaleessa on vähintään 4-5 lausetta. Esimerkiksi hyvin yksinkertaisessa viiden kappaleen esseessä olisi siis vähintään 20 lausetta.

miten aloittaa essee?

Esseesi johdannon tulisi sisältää kolme tärkeintä asiaa tässä järjestyksessä:
Avauskoukku, joka kiinnittää lukijan huomion.
Asiaankuuluvat taustatiedot, jotka lukijan on tiedettävä.
väitelause, jossa esitellään pääkohtasi tai -argumenttisi.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.