Mikä on hallitus? Määritelmä, historia ja faktat

Hallitus on järjestelmä tai ryhmä ihmisiä, joilla on valtuudet laatia ja panna täytäntöön lakeja, asetuksia ja politiikkoja, jotka ohjaavat tiettyä maata, valtiota tai yhteisöä. Hallituksen tarkoituksena on tarjota järjestystä, vakautta, turvallisuutta ja suojelua kansalaisilleen sekä edistää koko yhteiskunnan yhteistä hyvää ja hyvinvointia.

Hallituksilla on tyypillisesti joukko instituutioita, kuten lainsäädäntöelimet, toimeenpanovalta ja oikeuslaitokset, jotka vastaavat lakien laatimisesta, täytäntöönpanosta ja tulkinnasta. Hallituksilla on myös erilaisia osastoja ja virastoja, jotka vastaavat tietyistä tehtävistä, kuten puolustuksesta, koulutuksesta, terveydenhuollosta, liikenteestä ja ympäristönsuojelusta.

Hallitukset voivat toimia eri tasoilla, kuten kansallisella tasolla, osavaltion tai maakunnan tasolla sekä paikallisella tai kunnallisella tasolla. Hallitusmuoto voi myös vaihdella demokratioista, joissa kansalaisilla on sananvaltaa hallituksen päätöksenteossa, diktatuureihin, joissa valta on keskittynyt yhden henkilön tai ryhmän käsiin.

mitä suomen hallitus tekee?

Suomen hallitus on vastuussa maan ja sen kansalaisten toimintaan vaikuttavien politiikkojen ja ohjelmien valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Suomen hallitus toimii parlamentaarisena tasavaltana, mikä tarkoittaa, että valtion päämies on presidentti, mutta pääministerillä ja muista ministereistä koostuvalla valtioneuvostolla on suurin osa toimeenpanovallasta.

Suomen hallituksen tärkeimpiä vastuualueita ovat muun muassa:

 • Lainsäädäntö: Suomen hallitus vastaa maan ja sen kansalaisten elämään vaikuttavien lakien laatimisesta ja säätämisestä.
 • Ulkopolitiikka: Suomen hallitus hoitaa Suomen suhteita muihin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.
 • Maanpuolustus: Suomen hallitus vastaa maan turvallisuudesta ja puolustuksesta.
 • Taloushallinto: Suomen hallitus vastaa maan talouden johtamisesta ja talouskasvua ja vakautta edistävän politiikan toteuttamisesta.
 • Sosiaalinen hyvinvointi: Suomen hallitus tarjoaa kansalaisilleen sosiaalihuoltopalveluja, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja sosiaaliturvaa.
 • Ympäristöpolitiikka: Suomen hallitus vastaa ympäristönsuojelusta ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Näiden vastuiden lisäksi Suomen hallitus pyrkii edistämään tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta.

miten hallitus muodostetaan?

Suomessa hallitus muodostetaan parlamentaarisessa järjestelmässä, jossa kansanedustajien enemmistö valitsee pääministerin, joka muodostaa hallituksen.

Seuraavassa on lueteltu hallituksen muodostamisen vaiheet Suomessa:

 • Vaalit: Suomen eduskuntaan, joka tunnetaan nimellä Eduskunta, valitaan 200 jäsentä joka neljäs vuosi järjestettävissä parlamenttivaaleissa.
 • Neuvottelut: Vaalien jälkeen eniten eduskuntapaikkoja saaneet puolueet aloittavat neuvottelut hallituskoalition muodostamiseksi. Kokoomuksella on oltava enemmistö Eduskunnan paikoista.
 • Pääministeri: Kun koalitio on muodostettu, puolueet sopivat pääministeriehdokkaasta. Pääministerin nimittää sitten Suomen presidentti, joka on valtionpäämies.
 • Valtioneuvosto: Pääministeri muodostaa valtioneuvoston, joka on hallituksen toimeenpaneva elin. Valtioneuvosto koostuu pääministeristä ja muista ministereistä, jotka vastaavat tietyistä hallinnonaloista, kuten taloudesta, ulkoasioista ja sosiaalipalveluista.
 • Parlamentin hyväksyntä: Valtioneuvosto on hyväksyttävä Eduskunnan luottamusäänestyksellä. Jos valtioneuvosto ei saa eduskunnan luottamusta, pääministerin on joko erottava tai järjestettävä uudet vaalit.

Kun hallitus on muodostettu, se on vastuussa maan ja sen kansalaisten elämään vaikuttavien politiikkojen ja ohjelmien toteuttamisesta sekä hallituksen päivittäisten toimintojen hoitamisesta.

montako puoluetta hallituksessa pitää olla?

Suomessa ei ole määritetty määrää puolueita, joiden on oltava mukana hallituskoalitiossa. Kokoomuksessa mukana olevien puolueiden määrä voi vaihdella eduskuntavaalien tuloksen ja puolueiden välisten neuvottelujen mukaan.

Suomen parlamentaarisessa järjestelmässä vaaleissa eniten paikkoja saaneella puolueella on yleensä ensimmäinen mahdollisuus muodostaa koalitio ja johtaa hallitusta. Jos mikään puolue ei kuitenkaan saa selvää enemmistöä, useiden puolueiden on ehkä yhdistettävä voimansa muodostaakseen koalition, jolla on enemmistö paikoista eduskunnassa.

Esimerkiksi viimeisimmissä, vuonna 2019 pidetyissä eduskuntavaaleissa Sosiaalidemokraattinen puolue voitti eniten paikkoja Eduskunnassa 40 paikalla 200:sta. He muodostivat koalition neljän muun puolueen kanssa: Keskustapuolue, Vihreä liitto, Vasemmistoliitto ja Ruotsalainen kansanpuolue. Yhdessä näillä viidellä puolueella oli 117 paikan enemmistö Eduskunnassa, minkä ansiosta ne pystyivät muodostamaan hallituksen.

miten hallitus valitaan?

Suomessa hallitusta ei valita suoraan vaaleilla. Sen sijaan Suomen parlamentaarinen järjestelmä perustuu suhteelliseen vaalijärjestelmään, jossa kansalaiset äänestävät poliittisia puolueita eivätkä yksittäisiä ehdokkaita.

Seuraavassa on lueteltu hallituksen valinnan vaiheet Suomessa:

 • Vaalit: Joka neljäs vuosi järjestetään parlamenttivaalit, joissa valitaan 200 jäsentä Suomen eduskuntaan, joka tunnetaan nimellä Eduskunta.
 • Puoluelistat: Kukin poliittinen puolue esittää ehdokaslistan, ja äänestäjät valitsevat yhden näistä listoista äänestäessään. Kukin lista asetetaan paremmuusjärjestykseen saamiensa äänten määrän mukaan.
 • Paikkojen jako: Paikat Eduskunnassa jaetaan kunkin puolueen saamien äänten perusteella. Esimerkiksi jos puolue saa 20 prosenttia äänistä, se saa 40 paikkaa Eduskunnassa.
 • Hallituksen muodostaminen: Kun vaalien tulos on tiedossa, Eduskunnassa paikkoja saaneet puolueet aloittavat neuvottelut hallituskoalition muodostamiseksi. Kokoomuksella on oltava enemmistö Eduskunnan paikoista.
 • Pääministeri: Kokoomus sopii pääministeriehdokkaasta, jonka Suomen presidentti nimittää.
 • Valtioneuvosto: Pääministeri muodostaa valtioneuvoston, joka on hallituksen toimeenpaneva elin.
 • Eduskunnan hyväksyntä: Valtioneuvosto on hyväksyttävä Eduskunnan luottamusäänestyksellä.

milloin hallitus vaihtuu?

Hallitus vaihtuu Suomessa, kun Eduskunnan paikkojen enemmistön hallussaan pitävien poliittisten puolueiden koalitio vaihtuu. Tämä voi tapahtua, kun hallitus eroaa, menettää Eduskunnan luottamuslauseen tai kun eduskuntavaalien jälkeen muodostetaan uusi hallitus. Uuden hallituksen muodostamisprosessi edellyttää puolueiden välisiä neuvotteluja koalition muodostamiseksi ja uuden pääministerin valitsemiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on hallitus

Mitä hallitus tarkoittaa?

substantiivi. poliittisen vallan käyttäminen jonkin poliittisen yksikön, kansan tms. toimintaan, asioihin tms. sekä tiettyjen toimintojen suorittaminen tälle yksikölle tai elimelle; hallintotoimi; poliittinen hallinto ja hallinto.

Mikä on hallituksen tehtävä?

Hallitus on kansakunnan, valtion tai muun poliittisen yksikön järjestysjärjestelmä. Hallitus vastaa yhteiskunnan sääntöjen luomisesta ja täytäntöönpanosta, puolustuksesta, ulkoasioista, taloudesta ja julkisista palveluista.

mitä hallitus tekee?

Lainsäädäntö- Tekee lakeja (kongressi, joka koostuu edustajainhuoneesta ja senaatista) Toimeenpaneva- Toteuttaa lakeja (presidentti, varapresidentti, kabinetti, useimmat liittovaltion virastot) Tuomioistuin- Arvioi lakeja (korkein oikeus ja muut tuomioistuimet).

mitkä ovat hallituksen tehtävät?

Hallitus on vastuussa yhteiskunnan, puolustuksen, ulkoasioiden, talouden ja julkisten palvelujen sääntöjen luomisesta ja täytäntöönpanosta. Vaikka kaikkien hallitusten vastuualueet ovat samankaltaisia, nämä tehtävät toteutetaan eri tavoin hallitusmuodosta riippuen.

Mitä hallitus on ja miksi se on tärkeä?

Hallitus on instituutio, jonka kautta johtajat käyttävät valtaa lakien laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Hallituksen perustehtäviä ovat johtajuuden tarjoaminen, järjestyksen ylläpitäminen, julkisten palvelujen tarjoaminen, kansallisen turvallisuuden takaaminen, taloudellisen turvallisuuden takaaminen ja taloudellisen avun tarjoaminen.

Mitä valtaa hallituksella on?

Lueteltuihin valtuuksiin kuuluu muun muassa valta kantaa veroja, säännellä kaupankäyntiä, säätää yhtenäinen kansalaistamislaki, perustaa liittovaltion tuomioistuimet (jotka ovat korkeimman oikeuden alaisia), perustaa ja ylläpitää armeijaa ja julistaa sota.