Mikä on innovaatio? Esimerkki, synonyymi, prosessi

Innovaatio on prosessi, jossa luodaan uusia ideoita, tuotteita, palveluja tai prosesseja, jotka tuovat arvoa yksilöille, organisaatioille tai koko yhteiskunnalle. Siihen kuuluu uusien ja parempien toimintatapojen kehittäminen joko soveltamalla olemassa olevaa tietoa uudella tavalla tai luomalla täysin uutta tietoa tutkimus- ja kehitystyön avulla.

Innovaatio voi olla monessa eri muodossa: se voi olla olemassa olevien tuotteiden tai prosessien pienimuotoista parantamista tai mullistavaa läpimurtoa, joka muuttaa kokonaisia toimialoja täysin. Innovaatioiden taustalla on monia tekijöitä, kuten teknologian kehitys, markkinaolosuhteiden muutokset sekä sosiaalisten ja kulttuuristen normien muutokset. Innovaatiota pidetään laajalti talouskasvun ja kilpailukyvyn avaintekijänä, ja sitä pidetään yhä tärkeämpänä, kun pyritään vastaamaan joihinkin maailman kiireellisimpiin sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin.

mitä tarkoittaa innovaatio?

Innovaatiolla tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa tuotetta, palvelua tai prosessia, joka tuo lisäarvoa yksilöille, organisaatioille tai koko yhteiskunnalle. Innovaatio voi olla monissa eri muodoissa, kuten pieninä parannuksina tai läpimurtoina, jotka muuttavat kokonaisia toimialoja täysin.

Innovaatioon liittyy luovuuden, kokeilujen ja ongelmanratkaisun käyttö sellaisten uusien ideoiden, menetelmien tai teknologioiden kehittämiseksi, joilla ratkaistaan olemassa olevia ongelmia tai vastataan uusiin tarpeisiin. Innovaation taustalla voi olla tieteen ja teknologian kehitys, markkinaolosuhteiden muutokset tai sosiaalisten ja kulttuuristen normien muutokset. Innovaatiota pidetään laajalti talouskasvun ja kilpailukyvyn merkittävänä moottorina, ja sitä pidetään yhä useammin olennaisena, jotta voidaan vastata joihinkin maailman kiireellisimpiin sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin.

innovaatio esimerkkejä

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä innovaatiosta:

 • Teslan sähköajoneuvot: Ne tarjoavat puhtaamman ja kestävämmän vaihtoehdon perinteisille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille.
 • Amazonin toimituslennokit: Amazonin käyttämät lennokit pakettien jakelussa ovat esimerkki logistiikan innovaatiosta, sillä ne tarjoavat nopeamman ja tehokkaamman tavan toimittaa tavaroita.
 • Airbnb:n jakamistalousalusta: Airbnb:n kodinjakoalusta on innovatiivinen lähestymistapa majoitukseen, sillä se yhdistää matkailijat paikallisiin isäntiin, jotka vuokraavat kotejaan tai asuntojaan.
 • Applen iPhone: iPhone oli merkittävä innovaatio matkapuhelinalalla, sillä se tarjosi kosketusnäytöllisen käyttöliittymän ja pääsyn erilaisiin sovelluksiin ja palveluihin.
 • 3D-tulostus: 3D-tulostustekniikka on merkittävä innovaatio valmistuksessa, sillä sen avulla voidaan luoda räätälöityjä tuotteita ja prototyyppejä entistä nopeammin ja tehokkaammin.

innovaatio synonyymi

Joitakin innovaatio synonyymejä ovat:

 • Luovuus
 • Omaperäisyys
 • Uutuus
 • Keksintö
 • Nerokkuus
 • Läpimurto
 • Edistys
 • Advancement
 • Improvement
 • Muutos

mikä on innovaatio prosessi?

Innovaatioprosessiin kuuluu tyypillisesti useita vaiheet, kuten:

 • Ideointi: Tässä vaiheessa syntyy uusia ideoita. Se voi sisältää aivoriihiä, markkinatutkimusta, asiakaspalautetta tai muita menetelmiä, joilla kerätään näkemyksiä ja inspiraatiota.
 • Konseptin kehittäminen: Kun idea on syntynyt, seuraavassa vaiheessa kehitetään konsepti, jossa hahmotellaan, miten ideasta voitaisiin tehdä lisäarvoa tuottava tuote, palvelu tai prosessi.
 • Prototyyppien luominen: Prototyyppi on toimiva malli tai mallinnos konseptista, jota voidaan testata ja tarkentaa käyttäjiltä ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.
 • Testaus ja validointi: Tässä vaiheessa prototyyppiä testataan ja arvioidaan sen määrittämiseksi, täyttääkö se käyttäjien ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Tähän voi sisältyä käyttäjätestausta, kohderyhmiä tai muita palautteen keräämismenetelmiä.
 • Toteutus: Jos konsepti ja prototyyppi ovat onnistuneet, seuraava vaihe on siirtyä täytäntöönpanoon. Tähän voi sisältyä tuotannon kasvattaminen, markkinointistrategian kehittäminen tai muut tarvittavat toimenpiteet tuotteen, palvelun tai prosessin saattamiseksi markkinoille.
 • Iterointi: Innovaatioprosessi ei välttämättä ole valmis edes toteutuksen jälkeen. Jatkuva palaute ja iterointi voivat auttaa hiomaan ja parantamaan tuotetta, palvelua tai prosessia ajan myötä.

inkrementaali innovaatio

inkrementaalinen innovaatio tarkoitetaan prosessia, jossa olemassa olevaan tuotteeseen, palveluun tai prosessiin tehdään pieniä, asteittaisia parannuksia. Se käsittää tyypillisesti pieniä muutoksia tai modifikaatioita olemassa olevaan suunnitteluun tai prosessiin, jotka voivat johtaa tehokkuuden, kustannusten tai käyttäjäkokemuksen paranemiseen. Inkrementaalinen innovointi erotetaan usein radikaalista tai disruptiivisesta innovoinnista, johon liittyy merkittävämpiä ja perustavanlaatuisempia muutoksia vallitsevaan tilanteeseen. Esimerkkejä inkrementaalisesta innovoinnista ovat uusien ominaisuuksien lisääminen tuotteeseen, valmistusprosessin optimointi tai asiakaspalvelujärjestelmän virtaviivaistaminen.

disruptiivinen innovaatio

Disruptive innovation refers to the process of creating a new product, service, or business model that disrupts an existing market by offering a unique value proposition. Disruptive innovations are typically characterized by their ability to offer a new solution that is simpler, more affordable, or more convenient than existing solutions, often targeting underserved or overlooked customer segments. Disruptive innovation can challenge established industry players and lead to significant changes in the competitive landscape. Examples of disruptive innovation include the personal computer, digital photography, online marketplaces, and ride-sharing services.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on innovaatio

Miksi innovointi on tärkeää?

Innovointio on tärkeää, koska se voi edistää talouskasvua, parantaa elämänlaatua ja auttaa ratkaisemaan joitakin maailman kiireellisimpiä sosiaalisia ja ympäristöhaasteita.

Mitä esimerkkejä innovaatiosta on olemassa?

Esimerkkejä innovaatiosta ovat Teslan sähköajoneuvot, Amazonin toimituslennokit, Airbnb:n kodinjakoalusta, Applen iPhone, 3D-tulostus, CRISPR-geeninmuokkausteknologia sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus.

Mitkä ovat innovaatioprosessin vaiheet?

Innovaatioprosessin vaiheisiin kuuluvat yleensä ideointi, konseptin kehittäminen, prototyyppien luominen, testaus ja validointi, toteutus ja iterointi.

Mitä taitoja innovointiin tarvitaan?

Innovointiin tarvittavia taitoja ovat luovuus, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, viestintä, yhteistyö, sopeutumiskyky ja halu ottaa riskejä ja oppia epäonnistumisista.