Mikä on liikevaihto? ja miksi se on tärkeää?

liikevaihto tarkoitetaan yrityksen tietyn ajanjakson aikana saamia kokonaistuloja. Se lasketaan laskemalla yhteen kaikki yrityksen kauden aikana saamat myynnit ja muut tulot ja vähentämällä niistä mahdolliset palautukset, alennukset ja hyvitykset.

Liikevaihto on tärkeä taloudellinen mittari yrityksille, sillä se kertoo, miten hyvin yritys suoriutuu myynnistä ja tulojen tuottamisesta. Sitä käytetään usein yhdessä muiden taloudellisten tunnuslukujen ja indikaattoreiden, kuten voittomarginaalin, sijoitetun pääoman tuoton ja kassavirran, kanssa arvioitaessa yrityksen taloudellista terveyttä ja suorituskykyä.

On syytä huomata, että liikevaihdolla voidaan viitata myös siihen, kuinka nopeasti työntekijät lähtevät ja korvautuvat yrityksessä, mikä on erillinen käsite liikevaihdosta taloudellisena mittarina. Tässä yhteydessä liikevaihtoa käytetään usein työntekijöiden pysyvyyden ja työtyytyväisyyden mittarina, ja suuri vaihtuvuus voi olla merkki organisaation ongelmista tai johtamiseen liittyvistä ongelmista.

Liikevaihtoa koskevat keskeiset seikat

  • Liikevaihto on kirjanpidon käsite, jolla lasketaan, kuinka nopeasti yritys harjoittaa toimintaansa.
  • Yleisimmin yrityksen liikevaihtoa mitataan saatavien ja varastojen suhdeluvuilla. Näitä kutsutaan saatavien kiertonopeudeksi ja varastojen kiertonopeudeksi.
  • Myyntisaamisten kiertonopeus osoittaa, kuinka nopeasti maksut peritään verrattuna luottomyyntiin tietyn ajanjakson, esimerkiksi kuukauden tai vuoden aikana.
  • Varaston kiertonopeus lasketaan jakamalla myytyjen tuotteiden kustannukset keskimääräisellä varastolla, mikä osoittaa, kuinka nopeasti yritys myy varastonsa tiettynä ajanjaksona.
  • Sijoitusalalla liikevaihto määritellään prosentuaalisena osuutena salkusta, joka myydään tietyn kuukauden tai vuoden aikana.

Miksi yritysten liikevaihto on tärkeää?

Liikevaihdon tärkeys johtuu useista keskeisistä syistä, muun muassa siitä, että se auttaa yrityksiä:

  • Ymmärtää taloudellista asemaansa: Koska liikevaihto auttaa yrityksiä ymmärtämään, kuinka paljon ne ansaitsevat tiettynä ajanjaksona, se voi auttaa organisaatioita ymmärtämään, miten ne toimivat.
  • Ennustaa: Liikevaihdon laskemisen avulla yritykset voivat paremmin ennustaa tulevaa myyntiä ymmärtääkseen, miten ne voisivat kohdentaa kustannuksia ja missä ne voisivat ansaita eniten.
  • Tunnistaa parannusalueita: Liikevaihtoa laskemalla yritykset voivat nähdä, missä niiden liikevaihto saattaa olla alhaisempi, ja tunnistaa, missä ne voisivat parantaa toiminnan tai myynnin osa-alueita.
  • Riskien määrittäminen: Sijoitustoiminnassa liikevaihto voi auttaa yritystä tai yksityishenkilöä määrittelemään riskin, joka liittyy tiettyyn yritykseen sijoittamiseen. Alhainen liikevaihto voi merkitä suurempaa sijoitusriskiä, koska se voi osoittaa, että yritys hallinnoi varojaan passiivisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on liikevaihto

Onko liikevaihto sama kuin tulos?

Mitä eroa on liikevaihdolla ja voitolla? Voitto tarkoittaa yrityksen kokonaistuloja, joista on vähennetty yrityksen kulut. Liikevaihdolla voidaan sitä vastoin viitata siihen, kuinka nopeasti yritys on joko myynyt varastonsa tai kerää maksuja verrattuna tietyn ajanjakson myyntiin.

Onko liikevoitto sama kuin liikevaihto?

Liikevaihto ja voitto edustavat molemmat yrityksen tuloja, mutta ne lasketaan eri panosten avulla. Liikevaihto, jota kutsutaan myös nimellä nettomyynti, on yrityksen tekemästä myynnistä saatava puhdas tulo, kun taas voitto on kokonaisliikevaihto, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun organisaatio on ottanut huomioon kaikki kulut, sekä muuttuvat että kiinteät.

Miten saada liikevaihto?

Miten liikevaihtoprosentti lasketaan? Vaihtuvuusasteen laskemiseksi jaetaan tietyn ajanjakson aikana irtisanottujen määrä työntekijöiden määrällä kyseisen ajanjakson alussa. Jos vuoden alussa on 200 työntekijää ja vuoden aikana 10 henkilöä irtisanoo sopimuksensa, liikevaihto on 10/200 = 0,05 eli 5 %.

Mikä on yrityksen liikevaihto?

Liikevaihto, joka tunnetaan myös nimellä liikevaihto tai myynti, tarkoittaa yrityksen toiminnastaan tietyn ajanjakson aikana saamaa kokonaisrahamäärää. Siihen sisältyvät kaikki tavaroiden tai palvelujen myynnistä saadut tulot sekä kaikki muut tulonlähteet, kuten sijoituksista saadut korot.

Miksi liikevaihto on tärkeä yritykselle?

Liikevaihto on yrityksen taloudellisen suorituskyvyn keskeinen mittari, ja sitä käytetään arvioitaessa yrityksen kykyä tuottaa voittoa. Yrityksillä, joiden liikevaihto on suurempi, on yleensä enemmän resursseja investoida kasvumahdollisuuksiin, kun taas yrityksillä, joiden liikevaihto on pienempi, voi olla vaikeuksia kattaa toimintakustannuksiaan ja täyttää taloudellisia velvoitteitaan.