Mikä on osakeyhtiö? Merkitys, esimerkki ja muunnelmat

Osakeyhtiö on yritysmuoto, jossa sen omistajat ovat oikeudellisesti erillään yrityksestä. Osakeyhtiö rekisteröidään toimintamaansa toimivaltaisessa viranomaisessa ja sille annetaan yksilöllinen tunnistenumero.

Osakeyhtiössä omistajilla tai osakkeenomistajilla on rajoitettu vastuu yhtiön veloista ja velvoitteista, mikä tarkoittaa, että he ovat vastuussa vain yhtiöön sijoittamansa pääoman määrästä. Tämä suojaa omistajien henkilökohtaista omaisuutta jonkin verran siltä varalta, että yritys joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Osakeyhtiön tarjoama vastuusuoja yhdistettynä sen tarjoamaan joustavuuteen omistus- ja hallintorakenteiden suhteen tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille yrityksille. Henkilökohtaisen vastuun minimoimisen lisäksi osakeyhtiöllä voi olla muodollisempi rakenne, rajoitettu vastuu ja useissa tapauksissa se voi maksaa alhaisempia veroja kuin yhtiöittämätön yritys.

AVAINTIEDOT

 • Osakeyhtiö (LC) on yleisnimitys sellaiselle yritysmuodolle, jossa omistajien varat ja tulot ovat erillään yhtiön varoista ja tuloista.
 • Tämän vuoksi omistajien mahdolliset tappiot rajoittuvat heidän sijoittamaansa määrään, kun taas henkilökohtainen omaisuus ja tulot ovat poissuljettuja.
 • Osakeyhtiöitä on eri puolilla maailmaa useita eri muunnelmia, joista käytetään vakiintuneita lyhenteitä.

Miten osakeyhtiö toimii?

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, mikä tarkoittaa, että se toimii omistajistaan tai osakkeenomistajistaan erillisenä yksikkönä. Näin osakeyhtiö toimii:

 • Perustaminen: Osakeyhtiön perustaminen edellyttää yhtiön rekisteröintiä toimintamaan asianomaisessa viranomaisessa. Omistajien on myös annettava yksityiskohtaiset tiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, johtaja(t) ja osakkeenomistajat.
 • Omistus: Osakeyhtiöllä voi olla yksi tai useampi omistaja tai osakkeenomistaja, jotka sijoittavat tietyn määrän pääomaa yhtiöön. Osakkeenomistajat omistavat yhtiön suhteessa omistamiensa osakkeiden määrään.
 • Johto: Osakeyhtiön hallinnosta vastaavat osakkeenomistajien nimittämät johtajat. Johtajat ovat vastuussa yhtiön päivittäisestä toiminnasta, keskeisten liiketoimintaa koskevien päätösten tekemisestä ja siitä, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.
 • Rajoitettu vastuu: Osakeyhtiössä osakkeenomistajilla on rajoitettu vastuu, mikä tarkoittaa, että heidän henkilökohtainen omaisuutensa ei ole vaarassa, jos yhtiö joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.
 • Voitot: Osakeyhtiö voi tehdä voittoa, joka voidaan jakaa osinkoina osakkeenomistajien kesken.
 • Verotus: Osakeyhtiö on erillinen verotusyksikkö, mikä tarkoittaa, että sitä verotetaan voitoistaan. Yhtiön osakkeenomistajat ovat myös velvollisia maksamaan veroa osingoista, joita he saavat yhtiöltä.
 • Raportointi: Osakeyhtiön on pidettävä kirjanpitoa ja toimitettava vuositilinpäätös asianomaiselle viranomaiselle. Tilinpäätöksen on oltava pätevän tilintarkastajan tarkastama.

Kaiken kaikkiaan osakeyhtiö tarjoaa yrityksille oikeudelliset ja taloudelliset puitteet toimia ja hoitaa talouttaan. Osakeyhtiön rakenne ja säännöt voivat tarjota joustavuutta ja suojaa omistajille, ja sen erillinen oikeushenkilö helpottaa sääntelyvaatimusten noudattamista.

osakeyhtiö esimerkki

Yksi esimerkki osakeyhtiöstä Suomessa on Nokia Oyj. Nokia on monikansallinen televiestintäyhtiö, joka perustettiin Suomessa vuonna 1865 ja rekisteröitiin osakeyhtiöksi vuonna 1871. Nykyään Nokia tunnetaan matkapuhelimista, tietoliikenneinfrastruktuurilaitteista ja muista teknologiatuotteista ja -palveluista. Osakeyhtiönä Nokialla on osakkeenomistajia, jotka omistavat yhtiön, ja hallitus, joka vastaa yhtiön toiminnan valvonnasta. Yhtiöön sovelletaan myös Suomen lakeja ja asetuksia, jotka koskevat osakeyhtiöiden toimintaa ja hallintoa.

miksi osakeyhtiö?

Osakeyhtiörakenne tarjoaa omistajilleen useita etuja, muun muassa seuraavat:

 • Rajoitettu henkilökohtainen vastuu: Se suojaa osakkeenomistajia henkilökohtaiselta vastuulta yhtiön veloista tai oikeudellisista ongelmista. Osakkeenomistajan henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön omaisuudesta.
 • Suurempi uskottavuus ja asema: Osakeyhtiö on muodollisempi ja virallisempi yritysrakenne. Sen vuoksi sitä voidaan pitää uskottavampana ja luotettavampana, mikä voi luoda luottamusta ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Kasvumahdollisuus: Koska osakeyhtiö voi myydä osakkeita pääoman hankkimiseksi, se voi tarjota investointimahdollisuuksia, ja sillä on paremmat mahdollisuudet saada ulkopuolista rahoitusta pankkien, sijoittajien tai pääomasijoittajien taholta kuin yksityisyrittäjillä tai henkilöyhtiöillä.
 • Ikuisuus: Osakeyhtiöllä on oma oikeudellinen identiteetti, joka mahdollistaa sen ikuisen elinkaaren, ellei sitä ole virallisesti purettu.
 • Veroedut: Osakeyhtiöt voivat myös hyötyä merkittävistä veroeduista. Voitoista maksettava yhtiövero on yleensä alhaisempi kuin yksityisyrittäjien tuloveroaste, ja osakkaat voivat myös saada osinkoja verovapaasti tiettyyn määrään asti maasta ja lainkäyttöalueesta riippuen.
 • Omistajuuden joustavuus: Omistus osakeyhtiössä määritellään osakeomistuksen perusteella, mikä tarjoaa joustavuutta, sillä osakkeenomistajat voivat omistaa eri tasoilla ja jakaa vallan eri tavoin.
 • Ammatillinen asema: Osakeyhtiöitä pidetään usein ammattimaisempina kuin yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai henkilöyhtiöitä, mikä voi auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ja parantaa yleistä mainetta.

osakeyhtiön osakkeiden määrä

osakeyhtiön osakkeiden lukumäärä määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Yhtiöjärjestyksessä määritellään osakkeiden enimmäismäärä, jonka yhtiö voi laskea liikkeeseen, sekä vaaditun osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärä.

Tyypillisesti suomalaisen osakeyhtiön osakepääoma on jaettu yhtä suuriin osuuksiin, ja kukin osake vastaa yhtä suurta osaa osakepääomasta. On kuitenkin myös mahdollista, että osakkeilla on eri nimellisarvot tai että on eri osakelajeja, joilla on erilainen äänioikeus tai osinko-oikeus.

Suomalaisen osakeyhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä voi vaihdella yhtiön tarpeiden ja osakkeenomistajien mieltymysten mukaan. Osakkeiden määrää voidaan lisätä tai vähentää yhtiön hallituksen päätöksellä, jonka osakkeenomistajat hyväksyvät yhtiökokouksessa.

Mikä on osake? Miten ne toimivat ja miksi sijoittaa?

Osakeyhtiön muutokset

on olemassa useita osakeyhtiöiden muunnelmia, jotka voidaan perustaa perustajien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Joitakin näistä variaatioista ovat mm:

Julkinen osakeyhtiö (PLC): PLC on yhtiö, jonka osakkeilla voidaan käydä julkista kauppaa pörssissä. PLC:n vähimmäispääoma on 80 000 euroa.

Pieni osakeyhtiö (SMLLC): SMLLC on pienille yrityksille suunniteltu osakeyhtiömuoto, jonka osakepääomavaatimus on pienempi, 2500 euroa. Sillä on vähemmän hallinnollisia vaatimuksia, ja sen raportointivelvoitteet ovat kevyempiä kuin muiden LLC:iden.

Yrittäjäyhdistys: Tämä on uusi yhtiömuoto, joka otettiin käyttöön vuonna 2019. Se on tarkoitettu yrityksille, joilla on yhteiskunnallinen tai ympäristötehtävä, ja sen avulla ne voivat asettaa tehtävänsä voittojen edelle.

Osuuskunta: Osuuskunta on LLC-tyyppi, jossa omistajat ovat myös jäseniä, jotka työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus riippumatta heidän omistamiensa osuuksien määrästä.

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiö on osakeyhtiömuoto, jossa on kahdenlaisia yhtiömiehiä: avoimia yhtiömiehiä, jotka johtavat liiketoimintaa ja ovat henkilökohtaisesti vastuussa sen veloista, ja kommandiittiyhtiömiehiä, jotka sijoittavat mutta eivät osallistu hallintoon ja joilla on rajoitettu vastuu.

Nämä ovat vain joitakin Suomessa saatavilla olevista osakeyhtiömuodoista. Yhtiömuodon valinta riippuu perustajien tarpeista ja tavoitteista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta osakeyhtiö

Mitä tarkoittaa olla osakeyhtiö?

Osakeyhtiö (LLC) on yleinen yhtiöittämismuoto, joka rajoittaa yhtiön osakkeenomistajien vastuuta. Sillä tarkoitetaan oikeudellista rakennetta, jolla varmistetaan, että yhtiön jäsenten tai merkitsijöiden vastuu rajoittuu heidän sijoitusten tai sitoumusten kautta saamaansa omistusosuuteen yhtiössä.

Mikä on esimerkki osakeyhtiöstä?

Esimerkki osakeyhtiöstä on usein paikallinen vähittäismyyjä, kuten kauppa tai ravintola, jolla ei ole valtakunnallista toimintaa. Esimerkki osakeyhtiöstä on suuri yhtiö, kuten myymälä- tai ravintolaketju, jonka osakkeita kuka tahansa voi ostaa ja myydä.

Mitä eroa on osakeyhtiön ja osakeyhtiön välillä?

Yksityisessä yhtiössä osakkeenomistajien enimmäismäärä on alle 100, kun taas osakeyhtiössä osakkeenomistajia on rajoittamaton määrä. Myös siinä, miten osakkeet siirretään osakkeenomistajalta toiselle, on eroa.

Mitkä ovat osakeyhtiön ominaispiirteet?

Osakeyhtiön ominaisuuksiin kuuluvat erillinen oikeudellinen olemassaolo, rajoitettu vastuu, joustavuus verotuksessa ja toiminnan yksinkertaisuus.

Mikä on osakeyhtiön rakenne?

Osakeyhtiön rakenne on erillinen oikeushenkilö, jolla on valtuudet harjoittaa liiketoimintaa ja jota säännellään yhtiöoikeudella. Osakeyhtiössä vastuu rajoittuu yhtiöön, ja osakkeenomistajat vastaavat osuudestaan pääomasta.

Kuka on osakeyhtiön pääomistaja?

Yhtiön päämies on yksinkertaisesti toinen termi yhtiön omistajalle tai jäsenelle. Toisenlainen päämies on pääomasijoittaja tai sijoittaja, jolla on eniten omistusosuuksia. Tämä termi on yleinen osakeyhtiöissä eli LLC:ssä.

Mitä etuja osakeyhtiönä toimimisesta on?

Osakeyhtiön ”rajoitettu” viittaa vastuuseen. Tämä suojaa henkilökohtaista omaisuuttasi, jos yrityksellesi aiheutuu velkaa, tappioita tai oikeudellisia vaatimuksia. Koska osakeyhtiö on oikeudellisesti erillään henkilökohtaisista asioistasi, sinulla ei ole henkilökohtaista vastuuta, jos yhtiötäsi vastaan esitetään vaatimuksia.

Miksi sinun pitäisi perustaa osakeyhtiö?

Osakeyhtiön erillinen oikeushenkilöys saattaa helpottaa hieman enemmän rahoituksen saamista yrityksesi kasvattamiseksi kuin yksityisyrittäjien. Lisäksi yritykset voivat hankkia pääomaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita osakkeenomistajille ja uusille sijoittajille – oikeastaan kenelle tahansa, paitsi Joe Publicille (vain osakeyhtiöt voivat tehdä niin).

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.