Mikä on tulo? Määritelmä, merkitys ja yleiskatsaus

Tulo ovat rahaa tai kassavirtaa, jonka henkilö tai yritys saa tietyn ajanjakson aikana. Se liitetään usein työstä tai sijoituksista saataviin tuloihin, mutta se voi olla peräisin myös muista lähteistä, kuten vuokratuloista, rojalteista tai osingoista. Tulot mitataan yleensä ennen verojen ja muiden vähennysten vähentämistä.

Yksityishenkilöiden osalta tuloilla tarkoitetaan yleensä rahamäärää, joka on saatu työstä, itsenäisestä ammatinharjoittamisesta tai muista lähteistä, kuten vuokratuloista, sijoitustuloista tai julkisista etuuksista. Ansaittujen tulojen määrä voi vaihdella esimerkiksi ammattitaidon, koulutuksen, kokemuksen ja asuinpaikan mukaan.

Yritysten osalta tulot ovat tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatuja tuloja, joista on vähennetty tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen liittyvät kustannukset tai kulut. Näitä voivat olla esimerkiksi materiaali- ja työvoimakustannukset, vuokra, yleishyödylliset palvelut ja verot. Yrityksen ansaitsemia tuloja kutsutaan usein ”bruttotuloiksi”.

Tulolajit

Tulotyyppejä on useita, ja ne voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: ansiotulot ja ansiottomat tulot.

 • Ansiotulot: Ansiotulot ovat tuloja, jotka saadaan yksilön tekemän työn tai palvelujen tuloksena. Tämäntyyppiset tulot liittyvät yleensä työsuhteeseen tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, ja niihin kuuluvat:
  työnantajalta saatu palkka
  asiakkailta saadut juomarahat
  myynnistä saadut palkkiot
  freelance-työstä tai itsenäisestä ammatinharjoittamisesta saadut tulot.
 • Ansaitsemattomat tulot: Ansaitsemattomat tulot ovat tuloja, jotka on saatu ilman, että henkilö on tehnyt työtä tai suorittanut palveluja. Tämäntyyppiset tulot liittyvät yleensä sijoituksiin, perintöihin tai muihin lähteisiin, jotka eivät edellytä aktiivista työtä tai ponnistelua. Ansaitsemattomia tuloja ovat mm:
  säästötileiltä, joukkovelkakirjalainoista tai muista sijoituksista saadut korot.
  Osakkeista tai sijoitusrahastoista saadut osingot
  Kiinteistösijoituksista saadut vuokratulot
  omaisuuden, kuten osakkeiden tai kiinteistöjen, myynnistä saadut myyntivoitot.
  saadut perinnöt tai lahjat

Kaiken kaikkiaan yksityishenkilön tai yrityksen saamien tulojen tyyppi voi vaihdella monien eri tekijöiden, kuten tulolähteiden, sijoitusten ja muun taloudellisen toiminnan mukaan. On tärkeää ymmärtää eri tulotyypit, jotta voi tehokkaasti hallita henkilökohtaista taloutta ja suunnitella tulevaisuutta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on tulo

Minkä laskun tulos on tulo?

Tulot yhteensä – menot yhteensä = nettotulos
Kun yrityksesi tulot ovat suuremmat kuin menot, nettotulos on positiivinen. Jos kokonaiskulut ovat suuremmat kuin tulot, nettotulos on negatiivinen eli nettotappio.

Mitä tulo meinaa?

Termillä ”tulot” tarkoitetaan yleensä rahamäärää, omaisuutta ja muita arvonsiirtoja, jotka on saatu tietyn ajanjakson aikana vastineeksi palveluista tai tuotteista.

Mitä ovat ansiotulot?

Ansiotulot ovat tuloja, jotka yksilö saa tekemänsä työn tai suorittamiensa palvelujen tuloksena. Niihin kuuluvat palkat, juomarahat, palkkiot, provisiot ja itsenäisestä ammatinharjoittamisesta tai freelancetyöstä saadut tulot.

Mitä ovat ansiottomat tulot?

Ansaitsemattomat tulot ovat tuloja, jotka yksilö saa ilman työtä tai suoritettuja palveluja. Niihin kuuluvat sijoituksista, koroista, osingoista, myyntivoitoista, vuokratuloista sekä perinnöistä tai lahjoista saadut tulot.

Miksi tulot ovat tärkeitä?

Tulot ovat yksilön tai yrityksen taloudellisen terveyden keskeinen mittari, ja niitä käytetään verojen laskemiseen, tulevien menojen suunnitteluun ja taloudellisen suorituskyvyn arviointiin. Se on myös tärkeä tekijä määriteltäessä kelpoisuutta valtion etuuksiin, lainoihin ja luottoihin.

Miten tuloja verotetaan?

Tuloja verotetaan yleensä ansaitun määrän perusteella, ja suurituloisemmat maksavat suuremman prosenttiosuuden tuloistaan veroina. Veroasteet ja -säännöt vaihtelevat maasta ja lainkäyttöalueesta riippuen, ja verorasitusta voidaan vähentää verovähennysten ja hyvitysten avulla.

Miten tulojaan voi kasvattaa?

Tulo voi lisätä monin eri tavoin, esimerkiksi parantamalla ammattitaitoaan ja koulutustaan, etsimällä ylennyksiä tai paremmin palkattuja työpaikkoja, perustamalla yrityksen tai sivutoimisen toiminnan, sijoittamalla osakkeisiin tai kiinteistöihin ja vähentämällä menoja säästääkseen enemmän rahaa.

Mitä ovat bruttotulot?

Bruttotulot ovat kaikki ansaitut tulot ennen verojen tai muiden vähennysten poistamista. Siihen sisältyvät kaikki tulolähteet, kuten palkat, juomarahat, korot, osingot ja vuokratulot.

Mitä ovat käytettävissä olevat tulo?

Käytettävissä olevat tulo ovat tulojen määrä, joka yksilöllä tai kotitaloudella on käytettävissään sen jälkeen, kun verot ja muut vähennykset on vähennetty. Niitä voidaan käyttää menoihin, säästämiseen tai investointeihin.