Mitä tarkoittaa intertekstuaalisuus ?

Käsite intertekstuaalisuus on kirjallisuusteoria, jonka mukaan kaikki kirjallisuuden teokset ovat johdannaisia tai saaneet vaikutteita jostakin aiemmasta kirjallisuuden teoksesta. On olemassa tarkoituksellista intertekstuaalisuutta, jossa lainataan tarkoituksellisesti tekstejä, ja on olemassa piilevää intertekstuaalisuutta, jossa viittaukset tapahtuvat satunnaisesti – yhteys tai vaikutus ei ole tarkoituksellinen – sillä kaikki kirjoitettu teksti tekee () mahdolliseksi.

Jotkin intertekstuaaliset viittaukset ovat täsmällisiä dialogin tai toiminnan rivejä, kun taas toiset ovat epämääräisempiä viittauksia. Intertekstuaalisuuden määritelmään kuuluvat parodian, pastissin, uudelleenkertomuksen, kunnianosoituksen ja allegorian muodot. Intertekstuaalisena pidetään kaikkia kirjallisuuden teoksia, jotka osallistuvat uuden tekstin luomiseen.

Mikä on paras tapa määritellä intertekstuaalisuus?

Tekstien, erityisesti kirjallisuuden teosten, keskinäistä suhdetta; tapaa, jolla samankaltaiset tai toisiinsa liittyvät tekstit vaikuttavat, heijastavat tai eroavat toisistaan: intertekstuaalisuus kahden romaanin välillä, joissa on sama tapahtumapaikka.

Mitkä ovat 3 tyyppiä intertekstuaalisuus?

Allusio: Hienovarainen tai epäsuora viittaus toiseen tekstiin, historialliseen ajanjaksoon tai uskonnolliseen vakaumukseen.
Parodia: Toisen tekstin jäljittely satiirisessa tarkoituksessa; yleensä pilkkaamiseksi. …
Sitaatti: Suora viittaus toiseen tekstiin, jossa mainitaan sen kirjoittaja.

Mitä intertekstuaalisuus on ja miksi se on tärkeää?

Yksinkertaisimmillaan intertekstuaalisuus on tapa tulkita tekstejä, jossa keskitytään ajatukseen, että tekstit lainaavat sanoja ja käsitteitä toisiltaan. Jokainen kirjoittaja on sekä ennen tekstinsä kirjoittamista että kirjoittamisprosessin aikana ennen omaa tekstiään kirjoitettujen tekstien lukija.

Kuka esitteli intertekstuaalisuus?

Intertekstuaalisuuden semioottisen ajatuksen kehittyminen on pitkälti ranskalaisen semiootikon Julia Kristevan ansiota, joka pioneerityönään intertekstuaalisuuden alalla käynnisti jälkistrukturalismin nousun. Kristeva kuvaa tekstejä kahden akselin yhdistymisenä.

Mikä on suuri esimerkki intertekstuaalisuudesta?

Ulysses on hyvä esimerkki kirjallisuuden tarkoituksellisesta intertekstuaalisuudesta, jossa kääntäminen ja muodon muuttaminen luovat kokonaan uuden teoksen, vaikka se on suoraan peräisin toisesta tunnetusta tekstistä. Joyce on rakentanut romaaninsa samankaltaisesti kuin alkuperäisen runon.

Miksi intertekstuaalisuutta käytetään?

Intertekstuaalisuus voi toimia keinona antaa yleisölle vihjeitä teoksen teemoista, teesistä tai juonesta. Sitä voidaan käyttää myös huumorin tuottamiseen tai lähdemateriaalin luovaan uudelleentulkintaan.

Mitä tarvitaan intertekstuaalisuus?

Intertekstuaalisuus on sitä, että teksti viittaa implisiittisesti tai eksplisiittisesti toiseen tekstiin käyttämällä viitatun tekstin erottuvia, yhteisiä tai tunnistettavia elementtejä. Implisiittinen viittaus on sitä, että säveltäjä viittaa toiseen tekstiin ideoiden, symbolien, genren tai tyylin kautta.

Missä intertekstuaalisuus käytetään?

Määritelmä intertekstuaalisuus sisältää parodian, pastissin, uudelleenkertomuksen, kunnianosoituksen ja allegorian muodot. Intertekstuaalisiksi katsotaan kaikki kirjallisuuden teokset, jotka osallistuvat uuden tekstin luomiseen.

Miksi Intertekstuaalisuus?

Intertekstuaalisuus on tärkeä vaihe kirjallisuuden ymmärtämisessä, sillä on nähtävä, miten muut teokset ovat vaikuttaneet kirjailijaan ja miten eri tekstejä käytetään teoksessa tiettyjen merkitysten välittämiseen.

Mitä tarkoittaa käsite Intertekstuaalisuus?

Intertekstuaalisuudella tarkoitetaan niitä tekstien välisiä keskinäisiä suhteita, jotka muokkaavat tekstin merkitystä. Muiden tekstien tunnistettavat kaikuja tekstissä tehostavat tekstin kokemusta lisäämällä merkityskerroksia.

Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.