Mitä tarkoittaa kiertotalous? Kestävän kehityksen malli

Kiertotaloudesta on tullut viime vuosina muotisana, ja Suomi on tämän liikkeen eturintamassa. Kestävyyttä ja innovointia arvostavana maana Suomi on edistynyt merkittävästi kiertotalouden periaatteiden toteuttamisessa. Tässä artikkelissa selvitämme, mitä kiertotalous tarkoittaa Suomessa, mitä hyötyjä se tarjoaa ja miten sitä toteutetaan maassa.

mitä tarkoittaa kiertotalous?

Kiertotalous on talousmalli, jonka tavoitteena on poistaa jätettä ja edistää resurssien jatkuvaa käyttöä. Se on vaihtoehto perinteiselle lineaariselle talousmallille, joka perustuu ”ota, tee, hävitä” -ajatteluun. Kiertotaloudessa keskitytään luomaan suljetun kierron järjestelmiä, joissa materiaaleja ja tuotteita käytetään uudelleen, käytetään uudelleen ja kierrätetään.

Kiertotalous rakentuu kolmelle periaatteelle:

 • jätteiden ja saastumisen poistaminen
 • Tuotteiden ja materiaalien säilyttäminen käytössä
 • Luonnonjärjestelmien uudistaminen
 • Näitä periaatteita soveltamalla kiertotaloudella pyritään luomaan kestävä, joustava ja resurssitehokas yhteiskunta.
Kiertotalous on tuotanto- ja kulutusmalli, jossa olemassa olevia materiaaleja ja tuotteita jaetaan, vuokrataan, käytetään uudelleen, korjataan, kunnostetaan ja kierrätetään mahdollisimman pitkään.
mitä tarkoittaa kiertotalous

Kiertotalous Suomessa

Suomi on jo pitkään ollut kestävän kehityksen edelläkävijä, eikä kiertotalous ole poikkeus. Maa on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet jätteen vähentämiselle ja resurssitehokkuuden lisäämiselle, ja tavoitteena on olla jätteetön yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä.

Yksi kiertotalouden keskeisistä vetureista Suomessa on Suomen innovaatiorahasto Sitra. Sitra on edistänyt kiertotalouden periaatteita ja käytäntöjä vuodesta 2013 lähtien, ja sillä on ollut merkittävä rooli kiertotalouden kehittämisessä maassa.

Toinen tärkeä aloite on Suomen kiertotalouden tiekartta. Tiekartta käynnistettiin vuonna 2016, ja siinä esitetään joukko toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Näitä toimenpiteitä ovat mm:

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen 55 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.
Kansallisen kiertotalouden osaamiskeskuksen perustaminen tiedon jakamisen ja yhteistyön edistämiseksi.
Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
kestävien tuotanto- ja kulutuskäytäntöjen edistäminen
Suomi on myös laatinut kiertotalousstrategian, jonka tavoitteena on luoda puitteet kiertotalouden periaatteiden toteuttamiselle eri aloilla. Strategia sisältää toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi esimerkiksi rakentamisen, biotalouden ja digitalisaation aloilla.

Kiertotalouden hyödyt

Kiertotaloudella on monia etuja sekä ympäristölle että taloudelle. Seuraavassa on joitakin kiertotalouden keskeisiä etuja:

Resurssitehokkuus: Kiertotaloudessa pyritään minimoimaan jätteet ja maksimoimaan resurssien käyttö. Näin se voi auttaa vähentämään luonnonvarojen ehtymistä ja minimoimaan ympäristövaikutukset.

Kustannussäästöt: Kiertotalous voi myös auttaa vähentämään kustannuksia lisäämällä resurssitehokkuutta ja vähentämällä jätettä. Esimerkiksi kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä materiaaleja yritykset voivat säästää rahaa raaka-aineissa ja jätteiden hävittämisessä.

Työpaikkojen luominen: Kiertotalous voi myös luoda uusia työpaikkoja erityisesti kierrätyksen, korjauksen ja kunnostuksen kaltaisilla aloilla.

Hiilipäästöjen vähentäminen: Kiertotalous voi auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä uusiutuvaa energiaa ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Innovaatiot: Kiertotalous voi myös edistää innovointia, koska yritysten on pakko löytää uusia tapoja materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Esimerkkejä kiertotaloudesta Suomessa

Suomi on tunnettu kiertotalousaloitteistaan, ja se on tunnustettu yhdeksi maailman johtavista maista tässä suhteessa. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kiertotalouden käytännöistä Suomessa:

 1. Kemiönsaaren kiertotalouskylä: Tämä on pieni kylä Suomessa, joka toimii täysin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kaikki kylässä syntyvä jäte kierrätetään ja muutetaan raaka-aineiksi, joista valmistetaan uusia tuotteita. Kylällä on oma jätehuoltojärjestelmä, jossa kaikki orgaaninen jäte kompostoidaan ja käytetään lannoitteena maataloudessa.
 2. Fortumin kierrätysohjelma Loop: Suomalainen energiayhtiö Fortum on käynnistänyt Loop-nimisen kierrätysohjelman, jossa kerätään muovipakkausjätettä ja kierrätetään se uusiksi tuotteiksi. Ohjelman tavoitteena on luoda suljettu kierrätysjärjestelmä muovipakkauksille ja vähentää muovijätettä.
 3. VTT:n biopohjaisten materiaalien tutkimus: Suomalainen tutkimusorganisaatio VTT tutkii biopohjaisia materiaaleja fossiilisten materiaalien korvaamiseksi. Organisaatio on kehittänyt useita biopohjaisia materiaaleja, kuten uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja biohajoavia muoveja.
 4. Nokian takaisinotto-ohjelma: Suomalaisella televiestintäyhtiöllä Nokialla on elektroniikkalaitteidensa palautusohjelma. Ohjelman avulla asiakkaat voivat palauttaa vanhat Nokia-laitteensa, jotka kierrätetään tai kunnostetaan.

Päätelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiertotalous on innovatiivinen ja käytännöllinen ratkaisu kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. Se tarjoaa uudenlaisen tavan ajatella tuotantoa ja kulutusta, jossa etusijalle asetetaan tehokkuus, resurssien säästäminen ja ympäristönsuojelu. Suomi on ollut kiertotalouden edelläkävijä ja toteuttanut kestäviä käytäntöjä ja innovaatioita edistäviä politiikkoja ja ohjelmia. Kiertotaloudella voi olla ratkaiseva rooli myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti kestävän kulutuksen ja tuotannon, ilmastotoimien ja luonnonvarojen vastuullisen käytön osalta.

Yksilöinä voimme myös edistää kiertotaloutta tekemällä tietoisia valintoja siitä, mitä ostamme, miten käytämme sitä ja miten hävitämme sen. Vähentämällä jätettä, säästämällä resursseja ja edistämällä kestäviä käytäntöjä voimme kaikki osaltaan luoda kestävämpää tulevaisuutta.

Keskeinen anti:

 • Kiertotalous on tuotannon ja kulutuksen malli, jossa tehokkuus, resurssien säästäminen ja ympäristönsuojelu ovat etusijalla.
 • Suomi on ollut kiertotalouden edelläkävijä ja toteuttanut kestäviä käytäntöjä ja innovaatioita edistäviä politiikkoja ja ohjelmia.
 • Kiertotalous voi auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti ne, jotka liittyvät kestävään kulutukseen ja tuotantoon, ilmastotoimiin ja luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön.
 • Yksilöinä voimme myös edistää kiertotaloutta tekemällä tietoisia valintoja siitä, mitä ostamme, miten käytämme sitä ja miten hävitämme sen.
Website | + posts

Abhi Patel on lahjakas kirjoittaja, jolla on suuri intohimo jakaa tarkkaa ja hyvin tutkittua tietoa laajalle yleisölle. Abhi on suorittanut markkinoinnin tutkinnon arvostetussa Helsingin yliopistossa, ja hänellä on vahva akateeminen tausta, joka täydentää hänen kirjallista osaamistaan.

Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on tarjota lukijoille luotettavaa ja ajantasaista tietoa eri aiheista, kuten tiedosta, teknologiasta ja faktoista. Tekemällä perusteellista tutkimusta Abhi varmistaa, että heidän tuottamansa sisältö on luotettavaa ja oivaltavaa. Abhi Patel on aidosti sitoutunut toimittamaan täsmällistä tietoa, ja hän pyrkii kouluttamaan ja sitouttamaan lukijoita, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän tietämykseensä ja ymmärrykseensä.